ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တွၼ်ႈ-1၊ 2018/08/28 ၊ BNI/SHAN TV Program

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here