ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ 53 ပီတဵမ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး

0

Leave a Comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here