ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ် ၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး

0

Leave a Comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here