ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE