လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဝတ်ႉၵုင်းသႃႇ ပရိယၢတ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ၽွင်းဝၼ်းလိုဝ်ႈႁဵၼ်း

0

Leave a Comments

SHARE