ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိတ်တႆး-ထႆး

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here