ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တွၼ်ႈ-1၊ 2018/10/30၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/10/30

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here