တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်းငမ်းယဵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်

0

Leave a Comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here