ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE