တီႈတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈၵၢၼ်ႇတႃႇ ၵူၼ်းထုၵ်ႇၺႃးၶႃႈတၢႆ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုႇတိုၵ်ႉလႆႈ 7 လိူၼ်

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE