ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလွတ်ႈၽေး ၽွင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၵမ်ႉဢဝ်ၾိင်ႈထုင်း တုင်းသႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်သေၵမ်း

0

Leave a Comments

SHARE