ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here