ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တွၼ်ႈ-2၊ 2019/01/29 ၊ BNI/SHAN TV Program, 2019/01/29

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here