တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသ်ႂ ၸ်ႂယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼ်ႂးမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here